Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, wykorzystywanego przez Centrum Kultury w Knurowie na potrzeby prowadzenia kina, jako narzędzia upowszechnienia kultury i sztuki.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano kompleksową termomodernizację budynku, w tym zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, modernizację źródła ciepła, podwyższenie sprawności instalacji c.o., modernizację instalacji wentylacyjnej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zainstalowanie oświetlenia typu LED.
W efekcie nastąpi redukcja zużycia energii cieplnej na potrzeby grzewcze budynku w wysokości około 78%. Zmniejszeniu o około 30% ulegnie również poziom zużycia energii elektrycznej. Tym samym wydatnie zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych oraz pyłu PM10, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Knurowie i okolicy.
Wartość Projektu: 1 615 586,43 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 957 123,03