Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

KABARET RAK Z RADIEM SILESIA
23 sierpnia 2017

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

CENTRUM KULTURY „KNURÓW” realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, wykorzystywanego przez Centrum Kultury w Knurowie na potrzeby prowadzenia kina, jako narzędzia upowszechnienia kultury i sztuki. W ramach przedsięwzięcia przewidziano kompleksową termomodernizację budynku, w tym zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, modernizację źródła ciepła, podwyższenie sprawności instalacji c.o., modernizację instalacji wentylacyjnej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zainstalowanie oświetlenia typu LED.
W efekcie nastąpi redukcja zużycia energii cieplnej na potrzeby grzewcze budynku w wysokości około 78%. Zmniejszeniu o około 30% ulegnie również poziom zużycia energii elektrycznej. Tym samym wydatnie zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych oraz pyłu PM10, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Knurowie i okolicy.

Wartość Projektu: 1 615 586,43 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 957 123,03