Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury w Knurowie centrum-kultury.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony www – wersja 2.0 ze strony www.gov.pl

Ułatwienia na stronie internetowej

  • Możliwość powiększenia czcionki
  • Zwiększenie kontrastu
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W sprawach związanych z komunikacją i dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrektora Centrum Kultury Mariusza Kowalczyka pocztą na adres: Centrum Kultury w Knurowie, ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów lub drogą elektroniczną: sekretariat@centrum-kultury.pl W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Kultury w Knurowie, Kino Scena Kultura, ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów

Do budynku Centrum Kultury można dostać się bocznymi oraz głównymi drzwiami. Ze względu na to, że główne drzwi pełnią rolę drzwi wejściowych do kina i nie są otwarte w godzinach urzędowych, petenci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach bocznych. Cała infrastruktura administracji, księgowości i dyrekcji znajduje się na pierwszym piętrze budynku kina. Ze względu na to, że budynek nie jest wyposażony w windę, stosuje się dostęp alternatywny w postaci kontaktu petenta z pracownikami administracyjnymi na parterze budynku. Pomieszczenia biurowe nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną, ani informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Osoby na wózkach inwalidzkich są w stanie poruszać się pomiędzy biurami przy pomocy pracownika Centrum Kultury Parking przy budynku kina nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Można wejść do budynku z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria”, ul. Kosmonautów 7a, 44-100 Knurów

Do drzwi wejściowych Sztukaterii prowadzi jeden stopień. Drzwi wejściowe wyposażone są w stopkę. Cała infrastruktura klubu znajduje się na jednym poziomie. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdujące się w obiekcie nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia klubu nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną, czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Stoliki na sali głównej są dostosowane do wysokości wózków inwalidzkich. Obsługa obiektu jest w stanie świadczyć pomoc alternatywną, jeśli taka będzie wymagana. Parking przy obiekcie posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Wstęp do wnętrza budynku z psem asystującym należy zgłosić wcześniej kierownikowi obiektu. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Brak informacji w alfabecie Braille’a. Powrót do strony głównej