Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury w Knurowie centrum-kultury.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony www – wersja 2.0 ze strony www.gov.pl

Ułatwienia na stronie internetowej

  • Możliwość powiększenia czcionki
  • Zwiększenie kontrastu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W sprawach związanych z komunikacją i dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrektora Centrum Kultury Mariusza Kowalczyka pocztą na adres:

Centrum Kultury w Knurowie, ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów

lub drogą elektroniczną: sekretariat@centrum-kultury.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniena dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Kultury w Knurowie, Kino Scena Kultura, ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów

Do budynku Centrum Kultury można dostać się bocznymi oraz głównymi drzwiami. Ze względu na to, że główne drzwi pełnią rolę drzwi wejściowych do kina i nie są otwarte w godzinach urzędowych, petenci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach bocznych.

Cała infrastruktura administracji, księgowości i dyrekcji znajduje się na pierwszym piętrze budynku kina. Ze względu na to, że budynek nie jest wyposażony w windę, stosuje się dostęp alternatywny w postaci kontaktu petenta z pracownikami administracyjnymi na parterze budynku.

Pomieszczenia biurowe nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną, ani informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy).

Sala kinowa i kasa kina są wyposażone w pętlę indukcyjną.

Osoby na wózkach inwalidzkich są w stanie poruszać się pomiędzy biurami przy pomocy pracownika Centrum Kultury

Parking przy budynku kina nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Można wejść do budynku z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu.

 

Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria”, ul. Kosmonautów 7a, 44-100 Knurów

Do drzwi wejściowych Sztukaterii prowadzi jeden stopień. Drzwi wejściowe wyposażone są w stopkę.

Cała infrastruktura klubu znajduje się na jednym poziomie. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdujące się w obiekcie nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pomieszczenia klubu nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną, czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Stoliki na sali głównej są dostosowane do wysokości wózków inwalidzkich. Obsługa obiektu jest w stanie świadczyć pomoc alternatywną, jeśli taka będzie wymagana.

Parking przy obiekcie posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Wstęp do wnętrza budynku z psem asystującym należy zgłosić wcześniej kierownikowi obiektu.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu. Brak informacji w alfabecie Braille’a.

 

Dom Kultury, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

Do drzwi wejściowych do Domu Kultury prowadzą 4 stopnie. Przy wejściu do Domu Kultury znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wyposażone są w stopkę.

Sala widowiskowa (w tym parkiet bez stałych miejsc siedzących), sekretariat oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) znajdują się na parterze budynku.

Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. W przypadku konieczności dotarcia do sal mieszczących się na pierwszym piętrze pomocą służą pracownicy Domu Kultury (pomoc alternatywna).

Pomieszczenia Domu Kultury nie są wyposażone w informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Hol obiektu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sala widowiskowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Parking przy budynku Domu Kultury posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wstępu do Domu Kultury z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu.

 

Przegląd Lokalny, ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów

W korytarzu prowadzącym do pomieszczeń Przeglądu Lokalnego zlokalizowanych na parterze znajduje się stopień oznaczony taśmą.

Na parterze budynku znajdują się dwa pomieszczenie dostępne dla petentów. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami nie są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdujące się w obiekcie nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia siedziby Przeglądu Lokalnego nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną, czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Obsługa Przeglądu Lokalnego jest w stanie świadczyć pomoc alternatywną, jeśli taka będzie wymagana.

Parking przy budynku siedziby Przeglądu Lokalnego posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (jest to jednocześnie parking ratusza miasta).

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu. Brak informacji w alfabecie Braille’a .

 

Miejska Biblioteka Publiczna, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Do drzwi wejściowych Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzą schody. Przy wejściu do Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wyposażone są w dzwonek i stopkę.

Cała infrastruktura biblioteki znajduje się na jednym poziomie. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. W przypadku braku możliwości np. ściągnięcia książki z górnej półki pomocą służą pracownicy biblioteki (pomoc alternatywna).

Pomieszczenia biblioteczne nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Lady biblioteczne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka jest wyposażona w salę komputerową, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna z toalet jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking przy budynku biblioteki nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu. Brak informacji w alfabecie Braille’a.

 

Miejska Biblioteka Publiczna, al. Dworcowa 10A, 44-190 Knurów. Filia nr 1

Do drzwi wejściowych filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzą schody. Wejście do filii nr 1 nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są wyposażone w dzwonek.

Filia nr 1 znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Korytarze oraz drzwi wejściowe do filii nie są dostosowane do szerokości wózka inwalidzkiego.

Pomieszczenie biblioteczne nie jest wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służy pracownik). Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking przy budynku biblioteki nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wstępu do biblioteki z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu. Brak informacje w alfabecie Braille’a.

Centrum Kultury w Knurowie jest najemcą pomieszczenia przeznaczonego do użytku jako filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów. Filia nr 3

Do drzwi wejściowych do filii nr 3 prowadzą 4 stopnie. Przy wejściu do filii nr 3 znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wyposażone są w stopkę.

Korytarz prowadzący do pomieszczenia bibliotecznego jest dostosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Dostępna jest również jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3 nie jest wyposażona w informację głosową, pętlę indukcyjną, czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służy pracownik).

Parking przy filii nr 3 posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wstępu do pomieszczenia bibliotecznego z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu. Brak informacje w alfabecie Braille’a.

 

Estrada Plenerowa przy, ul. 1 Maja 7, 44-190 Knurów

Wejście na estradę nie posiada barier architektonicznych. Ponadto jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.

Estrada plenerowa nie jest wyposażona w informację głosową czy pętlę indukcyjną (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy).

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu.

 

Art CK, ul. Wincentego Witosa 6, 44-196 Knurów

Wejście do budynku Art CK nie posiada barier architektonicznych. Ponadto szerokość drzwi jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Cała infrastruktura Art CK znajduje się na trzech poziomach budynku, dostępnych za pomocą windy.

Dostęp do toalety odbywa się bez barier, na dwóch poziomach znajdują się toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasi goście poruszają się korytarzami o odpowiedniej szerokości, z których jest bezprogowy dostęp do wszystkich naszych sal.

Budynek Art CK nie jest wyposażony w informację głosową czy pętlę indukcyjną (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy).

Parking przy budynku Art CK posiada wyznaczone miejsca dla osoby z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym każdorazowo należy zgłosić do kierownika Art CK.

W chwili obecnej istnieje brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Brak informacji w alfabecie Braille’a.


Powrót do strony głównej